Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $12.00

Originál

Sovereign Lord. Preview Pack, CD. Voice sheet music. Choir sheet music. Advanced.

Překlad

Panovník Hospodin. Preview Pack CD. Hlas noty. Sbor noty. Pokročilý.

Originál

Sovereign Lord. Preview Pack, CD. A Musical Proclaiming the Risen, Conquering King. Composed by Phil Mehrens & Dave Williamson. Arranged by Dave Williamson. For SATB choir with optional voice cues and children's choir. Musical. Excel Series. Inspirational and Sacred. Moderately Advanced. CD preview pack. Published by Allegis. LP.765762155107. Sovereign Lord is an exceptionally powerful and moving musical proclamation that boldly proclaims the redeeming, risen, reigning Lord. Gifted songwriter Phil Mehrens and veteran arranger Dave Williamson tightly weave a tapestry of scripture with incredible songs of praise that reinforce the theme of Christ as the risen, exalted, and coming King. From the opening, jubilant hymn arrangement of Praise to the Lord, the Almighty to the newly popular emerging worship standard, Sovereign Lord, the musical creatively unites deeply meaningful lyrics with musical melodies that draw one to the story almost as if hearing it for the first time. This soul-stirring presentation will touch and enliven congregations from the most contemporary to the most liturgical of traditions.

Překlad

Panovník Hospodin. Preview Pack CD. Hudební hlásání vzkříšeného, ​​podrobovat si král. Skládá se Phil Mehrens. Dohodl Dave Williamson. Pro SATB pěvecký sbor s volitelnými hlasovými povely a dětský sbor. Hudební. Řada Excel. Inspirující a Sacred. Středně pokročilé. CD Náhled balení. Vydal Allegis. LP.765762155107. Panovník Hospodin je mimořádně silný a dojemný hudební proklamace, že odvážně tvrdí, očišťující, vstal, panující Pane. Nadaný skladatel Phil Mehrens a veterán aranžér Dave Williamson těsně utkat tapiserii z Písma s neuvěřitelnou písní chvály, které posilují téma Krista vzkříšeného, ​​vznešený, a přichází králi. Od otevření, jásavý chvalozpěv uspořádání Chvála Pánu, Všemohoucího na nově vznikající populární standardu uctívání, Svrchovaný Pán, hudební kreativně spojuje hluboce smysluplné texty s muzikálových melodií, které čerpají jednoho příběhu, skoro jako by ho sluchu pro první čas. Tato duše míchání prezentace bude dotýkat a oživit sbory z nejmodernější, aby co nejvíce liturgická tradice.