Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $62.95

Originál

Petr Eben. Katerina Vondrovicova.

Překlad

Petr Eben. Kateřina Vondrovicova.

Originál

Petr Eben. Leben und Werk. Composed by Katerina Vondrovicova. This edition. ED 9191. Books. Librettos. Katerina Vondrovicova konnte sich in ihrem Buch auf umfangreiches Material aus dem Besitz des Komponisten stutzen, wodurch der Leser einen ganz personlichen Zugang zur Lebens- und Gedankenwelt dieses aussergewohnlichen Kunstlers erhalt. Text language. German. 275 pages. Published by Schott Music. SD.49032943. ISBN 9783795703783. With Text language. German. Petr Eben. born in 1929. has achieved international recognition mainly for his choral and organ works, but his output also contains an opera, various works for orchestra, numerous chamber music pieces and songs as well as collections of material for teaching purposes. For this book Katerina Vondrovicova has had access to a wide selection of material in the possession of the composer, which helps the reader to gain a very personal and direct impression of the ideas, philosophy and life-style of this extraordinary artist. Part I is an introduction to Petr Eben's personal history and development. Part II, intended more as a quick overview and for reference, contains a comprehensive list of works with details of orchestration and duration plus adiscography. This section is a useful reference tool for libraries, concertpromoters and performers alike.

Překlad

Petr Eben. Život a práce. Skládá Kateřiny Vondrovicova. Toto vydání. ED 9191. Knihy. Libreta. Kateřina Vondrovicova by prokreslit na rozsáhlém materiálu z držení skladatele v její knize, kterou čtenář velmi osobní přístup k životu a myšlenky na nejvíce vynikající art-udržení tohoto můra v. Text jazyka. Němec. 275 stran. Vydal Schott Music. SD.49032943. ISBN 9783795703783. S textem jazyce. Němec. Petr Eben. narozen v roce 1929. dosáhla mezinárodního uznání zejména za jeho sborové a varhanní díla, ale jeho výstup obsahuje také operu, různé práce pro orchestr, řadu komorních kousky a písně stejně jako sbírky materiálu pro účely výuky. K této knize Kateřina Vondrovicova měl přístup k širokému výběru materiálu v držení skladatele, který pomáhá čtenář získat velmi osobní vztahy a přímý dojem z nápadů, filozofie a životní styl tohoto mimořádného umělce. Část I je úvodem do osobní historie a vývoj Petra Ebena. Část II, které jsou určeny spíše jako rychlý přehled a rozhodnutí, obsahuje úplný seznam prací s podrobnostmi o instrumentaci a trvání navíc adiscography. Tato sekce je užitečným referenčním nástrojem pro knihovny, concertpromoters a umělci podobný.